MTÜ KIISSA Põhikiri

Käesolev põhikirja redaktsioon kinnitatud 10.01.2023. aastal üldkoosoleku otsega.

1. Üldsätted

1.1. Kiissa MTÜ on avalikes huvides ja tähtajata tegutsev mittetulundusühing, mille asukohaks on
Kiissa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond, Eesti Vabariik.
1.2. Kiissa MTÜ on asutatud Kiissa kogukonna ja tasakaalustatud looduslähedase eluviisi hoidmiseks,
kaitsmiseks, edendamiseks, propageerimiseks. Selle saavutamiseks seatakse järgmised eesmärgid:

1.2.1. Looduskeskkonna tasakaalu ning jätkusuutlikkuse tagamine;
1.2.2. Looduslähedase elustiili ja keskkonnasäästliku turismi edendamine;
1.2.3. Kogukonna jätkusuutlikkuse tagamine kogukonnaliikumise kasvatamise, noorsootöö ja/või
kohaliku kultuuripärandi ning kogukonna väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamise
tulemusena.

1.3. Kiissa MTÜ teostab järgmisi tegevusi eesmärkide saavutamiseks:

1.3.1. Esindab ja hoiab Kiissa kogukonna ja selle ümbruse looduskeskkonna huve suhetes riigi- ja
omavalitsusorganitega;
1.3.2. Koordineerib Kiissa kogukonna arengukava koostamist ja kogukonna elukeskkonna
arendamisega seonduvaid tegevusi;
1.3.3. Korraldab kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud sündmusi nagu: teavitamine ja
teadlikkuse tõstmine, s.h. koolitused, kontserdid, töötoad, näitused, messid, õppereisid,
loodusretked, infokandjate väljaandmine, kodulehtede arendamine, uuringute läbiviimine;
1.3.4. Loob fonde ja sihtkapitale, annab välja toetusi, stipendiume, preemiaid, auhindu jms. toetamaks
ja tunnustamaks kogukonda ja looduslähedast elu- ja mõtteviisi ning selle propageerimist ja
arendamist;
1.3.5. Loob ja arendab võrgustikke ning teeb koostööd sarnaste eesmärkidega era- ja avalikõiguslike
juriidiliste isikutega kodu- ja välismaal;
1.3.6. Koordineerib ja korraldab Kiissa kogukonna vabatahtlikku tuletõrje- ja päästealast tegevust;
1.3.7. Taotleb eesmärkide elluviimiseks struktuurifondide ja siseriiklikke toetusi ja võtab vastu
annetusi.

1.4. Kiissa MTÜ juhatus võib teha kõiki Eesti Vabariigi seadusega lubatud tehinguid, mis on otseselt
või kaudselt vajalikud eesmärgi saavutamiseks ja ei ole vastuolus põhikirjaga.
1.5. Kiissa MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Liikmed. Liikmete õigused ja kohustused. Hooandjaliikmed.

2.1 Kiissa MTÜ liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma
eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja
otsustab juhatus.

2.2. Kiissa MTÜ liikmel on õigus:
2.2.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
2.2.2. Valida ja olla valitud juhatuse ja muude organite liikmeks;
2.2.3. Saada juhatuselt teavet tegevuse kohta.

2.3. Kiissa MTÜ liige on kohustatud:
2.3.1. Järgima tegevuses osalemisel põhikirja ja organite otsuseid;
2.3.2. Tasuma tähtajaks liikmemaksu;
2.3.3. Teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja sidevahendi numbri
ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast nende muutumist;
2.3.4. Tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

2.4. . Kiissa MTÜ juhatus saab liikme välja arvata seaduses sätestatud juhtudel ja kui liige:
2.4.1. Ei tasu kindlaksmääratud ajaks ja suuruses ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2. On esitanud vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine
liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.4.3. Ei ole viimase majandusaasta jooksul osalenud ühelgi koosolekul ja/või korraldatud sündmusel,
üritusel;
2.4.4. Kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega Kiissa MTÜ mainet.

2.5. Kiissa MTÜ hooandjaliikmeks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes tunnistavad ja
täidavad põhikirja ning toetavad materiaalse ja/või immateriaalse varaga ja/või vabatahtliku tööga
põhikirjalist tegevust. Hooandjaliikmete suhted Kiissa MTÜ-ga reguleeritakse juhatuse otsusega ja/või
hooandjaliikmete ja juhatuse vahel sõlmitud lepingutega. Hooandjaliikmed ei ole
Mittetulundusühingute seaduse §12 mõistes liikmed. Hooandjaliikmel ja/või tema esindajal on õigus
võtta osa Kiissa MTÜ tegevusest kokkulepitud korras.

3. Juhtimine

3.1. Kiissa MTÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga liikmel on üks (1) hääl. Üldkoosoleku
ainupädevuses on:

3.1.1. Põhikirja muutmine;
3.1.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
3.1.3. Majandusaasta aruande kinnitamine;
3.1.4. Lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
3.1.5. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras
3.1.6. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse
pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine.
3.2. Üldkoosolekust teavitab Mittetulundusühingute seadusest tulenevalt juhatus.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekus osalevad üle poole liikmetest või nende
esindajatest.
3.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.5. Liikmetel on õigus võtta vastu otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata tulenevalt
Mittetulundusühingute seadus § 221 .
3.6. Kiissa MTÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks (1) kuni kolm (3) liiget.
3.7. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
3.8. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
3.9. Juhatuse liikmed määratakse ametisse üldkoosoleku otsusega viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmete
volitusi võib liikmete otsusega pikendada järgmiseks viieks (5) aastaks.
3.10. Juhatuse ülesanneteks on tulenevalt põhikirjast igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete ja
hooandjaliikmete arvestuse pidamine, vara kasutamise ja käsutamise korra määramine;
raamatupidamise ja aruandluse korraldamine; üldkoosolekute kokkukutsumine.

4. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

4.1. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
4.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
4.3. Likvideerimisel vara jagatakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamist õigustatud isikute vahel
üldkoosoleku otsusega.

/Käesolev põhikirja redaktsioon kinnitatud 10.01.2023.aastal üldkoosoleku otsega.

Ostukorv

Logi sisse

Pole veel kasutajakontot?

Sidebar

Kiissa veebilehekülg kasutab funktsionaalsuse tagamiseks vaid teatud vajalikke küpsiseid. Lehekülje kasutamisega jätkates eeldatakse, et nõustute sellega. Andmekaitsega seoses saab lugeda lähemalt lehekülje privaatsussätetes.

Alusta märksõna kirjutamisega ja tulemused kuvatakse alltoodult.
Pood
Lemmikud
0 kirje(t) Ostukorv
Minu konto